Geç kalan adalet adaletsizliktir.

W. Savage Landor

Telefon

0 212 219 63 66

 • İnşaat sözleşmelerinin, taşeron sözleşmelerinin ve anahtar teslim sözleşmelerinin hazırlanması dahil müteahhit ve inşaat yapım şirketleri arasındaki her konuda müvekkiller temsil edilmekte inşaat yapım aşamasında da sürekli olarak hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 • ŞİMŞEK  Hukuk ve Danışmanlık olarak, Uyuşmazlıkların uzlaştırma ve arabuluculuk yöntemleri ile çözümlenmesi konusunda hukuki destek sağlamaktayız.

 • Genel Olarak Tahkim kavramı; hukuken tahkim yolu ile çözümlenmesine olanak bulunmayan konular kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıkların devlet yargısında çözümlenmesi yerine, hakem adı verilen kimseler aracılığı ile çözümlenmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Günümüzde Uluslar arası Ticari ilişkiler hızla artmaktadır. Özellikle son dönemlerde ticaret hayatında ortaya çıkan uyuşmazlıklar devlet yargısından çok tahkim yolu ile çözümlenmeye çalışılmaktadır. Uluslar arası uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümlenmesi, tarafsız bir yargılama, devlet yargısına oranla daha hızlı bir süreç, etkin ve efektif çözüm mekanizmalarının hayata geçirilebilmesi bakımından birçok avantajı beraberinde getirmektedir.

 • Özellikle son yıllarda teknolojinin gelişmesi ve ticaretin önemli parçalarından biri haline gelmesi Uluslararası Ticaret hukukunun davalarda sıkça kullanılan bir hukuk türü olmasına neden olmuştur. Uluslararası Ticaret Hukuku dahilinde olan; gümrük işlemlerinden doğan problemler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi konuları, uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi, Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözülmesi gibi konularda uzman ekibimizle hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 • Sigorta Hukuku, sigorta akdi ile ilgili şahıslar arasındaki ilişkilerle, sigortacılıkla uğraşan müesseselerin çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarını bir sistem içinde inceleyen bir hukuk dalıdır. ŞİMŞEK  Hukuk ve Danışmanlık Firması olarak, Sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi çeşitli konularda, sigortacıları, tazminat talep eden özel/tüzel kişileri ve aracı kuruluşları temsil etmekteyiz. Sigorta ile ilgili alacak tazminatı talebi, Kasko, Havacılık ve Deniz sigortası, yönetici ve memur sorumlulukları, hatalar ve ihmaller, yangından doğan iddialar, hayat ve maluliyet sigortası, ferdi kazalar, mal ve diğer tazminatlar, halefiyet sigorta hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerdir.

 • ŞİMŞEK  Hukuk ve Danışmanlık, Türkiye pazarına giren uluslararası şirketlerin, yatırım, şirket kuruluşu, doğrudan yabancı yatırım ve ticari formalitelerin tamamlanması konularında kapsamlı danışmanlık sunar.

 • ŞİMŞEK  Hukuk ve Danışmanlık firması; kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi stopajı, kaynak kullanım destekleme fonu, emlak vergisi, özel işlem vergisi, damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve benzer diğer doğrudan ve dolaylı vergiler kapsamında yanlış veya eksik gelir beyanları, resen, ikmalen ya da idare tarafından yapılan tarh işlemleri, hatalı indirimler, alakalı ya da bağlı şirketler arasında transfer fiyatlandırılması işlemleri, hissedarlara borçlanma ya da dolaylı hissedar yatırımı kaynaklı örtülü sermaye değerlendirmeleri, damping vergileri, dar mükelleflerin gelirlerinin beyanı ve benzer her türlü vergi uyuşmazlığı ve davaları konusunda müvekkillerine hizmet vermektedir.

 • ŞİMŞEK  Hukuk ve Danışmanlık olarak şirket birleşme ve satın alma işlerine aracılık etmekte ve perakende, finans, lojistik, gayrimenkul, turizm, hızlı tüketim ürünleri sektöründe yerli ve yabancı yatırımcı gruplara hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve lisans tadilleri, EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi, enerji şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili raporların hazırlanması ve bu şirketlerin hisse devirleri, imtiyaz sözleşmeleri hazırlanması, sondaj, üretim ve rehabilitasyon sözleşmeleri, üretim paylaşım sözleşmeleri, vergi dağıtım sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, enerji santrallerinin inşaat anlaşmaları, türbin alımı anlaşmaları, türbin alımı anlaşmaları ve kömür tedarik ve diğer enerji ile ilgili enerji anlaşmalarının hazırlanması gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta ve müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

 • Fikri Mülkiyet Hukuku, iktisadi değer taşıyan fikri emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, sanatsal ifadelerin ve yaratıcılığın yasal olarak korunmasını amaçlayan ve bilgisayar programları ile veri tabanlarını da içeren “Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku”nu, icat edilen yeni teknolojilere ve usullere hukuki güvence sağlayan “Patent Hukuku”nu, görme duyusu ile algılanan ve kişide estetik bir etki yaratan şekil, desen, renk veya bunların birleşimlerini koruyan “Endüstriyel Tasarım Hukuku”nu, ticari sembol ve şekillerin haksız kullanımlarını önleyici hukuki kuralları düzenleyen “Marka Hukuku”nu ve bunların yanında “yarı iletkenlerin topoğrafyaları”nı, “alan adları”nı, “coğrafi ad ve işaretleri” ve “açıklanmamış bilgileri” kapsamaktadır. Bununla birlikte gerek uygulamada gerekse doktrinde Fikir ve Sanat Eserleri üzerindeki haklar “Fikri Haklar” olarak, bunun dışında kalan diğer fikri ürünler üzerindeki haklar ise “Sınai Haklar” olarak anılmaktadır. Firmamız Fikri ve Sinai Haklar alanına dahil olan Patent ve Marka, Telif Hakları, Tasarım, Fikri Mülkiyet Hakları Üzerine Hukuki Mütaala, Patent ve Marka Tescil Başvuruları, Lisans Sözleşmeleri, Gizlilik Sözleşmeleri gibi konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • ŞİMŞEK  Hukuk ve Danışmanlık firması olarak, Gayrimenkul proje geliştirme konusunda uzmanlaşmış ekibimizle, mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi, emlak alım satımı, kiralama, mevcut sözleşmelerin incelenmesi, müvekkil adına müzakerelerde bulunulması ve vekalet yoluyla söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi, ayni ya da şahsi hak tesisi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu konulara dair görüşmelerin gerçekleştirilmesi gibi Gayrimenkul Hukuku dahilinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz

 • İş Hukuku; İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri, hak ve görevleri tanzim eden, işyeri ile ilgili hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır. ŞİMŞEK  Hukuk ve Danışmanlık firması olarak; İşveren ve çalışanların haklarının korunması, mevcut mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması, işçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlar, kıdem, ihbar, işe iade, kötü niyet tazminatları, fazla mesai ücretleri, yarı zamanlı ve tam çalışma ücretleri, yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması, doğum izinleri, çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik halleri, çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları, işçi kusuru, haksız fiil, sağlık, devamsızlık, performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı ya da geçerli sebepler veya sendika üyeliği, kıdem tazminatı yükü azaltmak ya da diğer keyfi uygulamalar benzeri haksız ve geçersiz sebepler ile hizmet sözleşmelerinin feshi, sendikalar ile ilişkiler, toplu sözleşme görüşmeleri, grev ve lokavt konularında müvekkillerimize hukuki hizmet sunmaktayız.

 • Alacakların tahsiline yönelik icra ve iflas takipleri, haciz konulması, yabancıların Türkiye’deki alacaklarının takibi (Inkasso), aleyhteki icra takiplerinde müvekkillerimizin haklarının korunması, aleyhteki icra takipleri sebebiyle menfi tespit ve istirdat davaları ile itiraz ve istihkak davaları, İtirazın iptali davası, kambiyo senetlerine (Senet, Çek, Poliçe) özgü haciz yolu ile takipler, hacizin kaldırılması, kredi sözleşmesine dayanan takipler İcra ve İflas Hukukunun konusu dahilindedir. ŞİMŞEK  Hukuk ve Danışmanlık ekibi olarak müvekkillerimize İcra ve İflas Hukuku dahilindeki tüm konularda pratik ve hızlı bir biçimde hizmet sunmaktayız.

 • Yabancı mahkeme kararlarının Türk mahkemelerinde tanıtılması ve tefrizi. Yabancı mahkemeler tarafından verilen mahkeme kararlarının Türkiye’de hukuken geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi, Türk hukukunda “tanıma” ve “tenfiz” olarak tanımlanan gerekli usullerden gerekli olanın yerine getirilmesidir. ŞİMŞEK  Hukuk ve Danışmanlık firması yurt dışındaki mahkemelerce verilen mezkur kararların Türkiye’de tanıtılması ve tenfizi davalarında müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

 • Çalışma ve Oturma izinleri olmadan Türkiye’de çalışan ve ikamet eden yabancı şahsın kendisi ve onu çalıştıran işyeri ilgili kanunun öngördüğü cezai hükümlere tabidir. Bu nedenle yabancıların çalışma izinlerinin ve ikamet tezkerelerinin çıkartılması kanun önünde doğabilecek sorunları önlemektedir. ŞİMŞEK  Hukuk ve Danışmanlık, çalışma ve ikamet tezkerelerinin çıkartılması sürecinde yabancıların gerekli evraklarının tespiti ve aranan kriterlere uyum ve uygunluklarını denetler, Çalışma Bakanlığı’nın değerlendirme kriterlerini dikkate alarak hazırladığı başvuru dosyası ile çalışma izni alma olasılığını artırır.

 • Müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda her müvekkile özel olarak sözleşmeler hazırlamaktayız. Türkçe-İngilizce-Almanca sözleşmelerin hazırlanması, müzakere süreçlerinin yürütülmesi, mevcut sözleşmelerin revizyonu, sözleşmelerin devri, sözleşmelerin sona erdirilmesi, sözleşmelerden doğan hukuki uyuşmazlıkların takibi gibi konular sözleşmeler hukuku kapsamında çalışılan, çözüme ulaştırılan konulardır.

 • Bilişim suçlarının kapsamı; internette sanal ortamda kişisel bilgisayarlarda ya da yasal telif hakları ile korunan program uygulama vs. gibi alanlarda sizlere sunulan yararlanma kullanma gibi hukuksal hakların yasal olmayan yollardan ihlal edilmesidir. Uzman ekibimiz, adli bilişim uygulamaları, alan adı alım ve transfer sözleşmeleri, alan adı ihlalleri, elektronik bankacılık suçları, elektronik ödeme sistemleri uygulamaları, internet servis sağlayıcılar, internet yayıncılığı, web sitesi geliştirme ve içerik sözleşmeleri vb. konularda müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi özel veya tüzel kişiler, iç hukuk yollarını kullanmaları sonucunda verilen nihai kararların kendilerini tatmin etmediği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ ne başvuruda bulunmakta ve söz konusu mahkeme tarafından verilen kararlar, ülkemizde aynen uygulama bulmaktadır. Biz de müvekkillerimizin istekleri doğrultusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruda bulunarak davalarını açmakta ve davalarının takibini gerçekleştirmekteyiz.

 • Profesyonel ve Tecrübeli Avukatlarımız bir uzman titizliği ile hareket ederek gerek Yurtiçinde gerekse Yurtdışındaki Davaları en ince noktasına kadar takip eder, araştırır ve Akademisyenlerle ortak çalışmalar dahilinde Savunmaları hazırlanır.

 • Rekabet Hukukunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır. ŞİMŞEK  Hukuk ve Danışmanlık olarak, Türk Rekabet Kurumu’na birleşmeler ile ilgili bildirimlerde bulunulması, hakim durumun kötüye kullanılması hakkında Rekabet Kurumuna şikayette bulunulması, Türk Mahkemeleri huzurunda rekabet davalarında müvekkil şirketleri temsil edilmesi, rekabet ihlallerinin takip edilmesi, anlaşmaların, stratejik işbirliklerinin ve diğer işbirliği anlaşmalarının tasfiyesi ile ilgili destek sağlanması, temsilcilik ve dağıtım anlaşmalarına ilişkin rekabet konuları üzerine görüş bildirilmesi, rekabet/hakim durum düzenlemeleri, kuralları ve politikalarına ilişkin müvekkilleri yönlendirmesi vb. konularda hızlı bir biçimde çözüm hizmeti sunmaktayız.

 • ŞİMŞEK  Hukuk ve Danışmanlık, Telekomünikasyon ve Medya Hukuku alanında, bu sektörde faaliyet gösteren tüm işletmelerin –GSM operatörleri, televizyon ve radyo kanalları, gazeteler, dergiler, yayınevleri, müzik prodüksiyon işletmeleri, reklam ajansları vb.- ticari iş ve işlemlerde karşılaşabilecekleri her türlü hukuki konuda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

  Buna göre; Şirketlerin kurumsal yönetim işlerinin hukuki açıdan desteklenmesi, Telekomünikasyon mevzuatındaki yeni gelişmeler ile ilgili görüşün bildirilmesi, sektörde yer alan şirketlerin birleşmesi ve devralınmasına ilişkin hukuki danışmanlığın verilmesi, ilgili ihale süreçlerinde gerekli her türlü hukuki desteğin verilmesi, GSM aboneleri ile yapılan abonelik, kampanya ve sair sözleşmelerin denetlenmesi ve düzenlenmesi, distribütörlük ve bayilik sözleşmelerinin hazırlanması, sektördeki iş ortakları ile yapılan her türlü sözleşmelerin hazırlanması, hizmetlerin tüketici hakları yönetmeliğine uygunluğunun denetlenmesi ve düzenlenmesi, tüketiciler tarafından açılan davaların takibi ve sonuçlandırılması, sektördeki her türlü ticari davaların takibi ve sonuçlandırılması gibi konular Telekomunikasyon ve Medya Hukuku dahilinde çözüm hizmeti sağlanan konulardır.

 • ŞİMŞEK  Hukuk ve Danışmanlık Firması olarak ekibimiz, ekonomi ve pazardaki dalgalanmalar, rekabetçi piyasa koşulları, hızlı büyüme, işletme sermayesi yetersizliği, aşırı faiz yükü gibi nedenlerle mali yapısı bozulan veya bozulması muhtemel şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmelerine yönelik çözümler üretmek için şirketin mevcut durumunu inceleyip alternatif modeller oluşturarak, var olan borç yapısının gerek şirket gerekse kreditörler nezdinde daha uygun şartlarda yeniden yapılandırılması amacıyla çalışmaktadır.

 • Özelleştirme kavramı 1984 yılından beri Türkiye’nin gündemindedir. 2001 yılından itibaren kamu iştirak ve varlıklarının yerli ve yabancı özel girişimcilere satışı ve devir işlemleri hızlanmıştır. ŞİMŞEK  Hukuk ve Danışmanlık özelleştirme hizmetleri kapsamında yerli ve yabancı yatırımcı ve finansörlere çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler içerisinde ihale katılım şartnamesi alınması ve incelenmesi, devre konu varlıkların ve işletmelerin hukuki incelemeye tabi tutulması, idari mevzuat yönünden yatırımcılar için hukuki risk analizi yapılması, ihalelere katılım için temsil ve danışmanlık hizmeti verilmesi, imtiyaz sözleşmeleri, teminat işlemleri, ihale sonrası satış ve devir işlemleri, özelleştirilen varlık ya da işletmelerin yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerinin ilgili mevzuata uyumunun sağlanması gibi konular yer almaktadır.

 • İdare Hukuk, bireyler ve toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. ŞİMŞEK  Hukuk ve Danışmanlık ekibi olarak müvekkillerimize İdare Hukuk Alanına dahil olan; İdari İşlemler, imar sorunları, ihale dosyası ve teklif hazırlama işlemleri, ihalelere karşı idari başvuru ve dava yolları, ihalelere karşı idari başvuru ve dava yolları, ihalelere katılmaktan yasaklama işlemlerine karşı korunma yolları gibi konularda hukuki hizmet sunmaktayız.

 • Gümrük işlemleri hakkında genel hukuki danışmanlık, İthalat/ihracat ile ilgili uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması, Antrepolarda ve geçici depolarda bulunan ve haciz konulan eşya ile ilgili haciz ihbarnameleri üzerine yapılacak işlemler, Serbest bölgeler ile her türlü iş ve işlemler, Gümrük alanında çıkan uyuşmazlıkların çözümü, Kaçakçılıkla Mücadele Yasası kapsamına giren ancak kasıtlı olmayan fiil, davranış ve işlemlerin verilecek hukuki danışmanlık hizmeti ile önlenmesi veya anılan yasa kapsamında ikame edilmiş ekonomik ceza davalarının takibi ve özellikle el konulan eşyanın müsaderesi-mülkiyetinin kamuya geçirilmesi konularında hizmet verilmektedir.

 • Deniz ticareti Hukuku; ticaret gemilerinin denizde seferleri esnasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklara dair hükümler içeren bir hukuk dalıdır. Taşıma hukuku; taşıma ilişkisinin ifası sırasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklara ilişkin hükümleri içeren bir hukuk dalıdır. ŞİMŞEK  Hukuk ve Danışmanlık firması olarak, Ulusal ve uluslararası ticaret hukukunun önemli bir parçasını teşkil eden Deniz Ticaret Hukukuna bağlı sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların ulusal ve uluslararası düzeyde çözümlenmesi, yurt içi ve dışında faaliyet gösteren bir çok büyük ve köklü taşıma şirketlerinin temsil edilmesi konusunda hizmet vermektedir.

 • Ulusal ve Uluslararası nitelik taşıyan ticari işlemler, şirket birleşmeleri ve devralmaları, şirket bölünmeleri, şirket Nev’i değiştirilmesi, şirket kuruluşları, anonim şirketlerin olağan ve olağanüstü genel kurullarının hazırlanması, şirket ana sözleşmelerinin değiştirilmesi, şirket hisse devirleri, ortaklıktan çıkarma davaları, ortaklıktan çıkma davaları, şirket tasfiyesi, gayrimenkul ve sanayi yatırımları, kurumlar vergisi ve mali mükellefiyet konuları başta olmak üzere ticaret hukukuna dahil olan tüm alanlarda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.